Hur fungerar det med vindkraftsandelar?

Undrar du hur det fungerar med vindkraftsandelar?
Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om vindkraft, andelar, priser och annat man kan undra över.

Saknar du information om något?
Skicka oss din fråga!

Vad kostar andelarna?
7.000 kronor/st

Vad ingår i andelspriset?
Din del av föreningens tillgångar av vindkraftverken i Munkagård och Gummaråsen, samt din del av elproduktionen

Hur många kWh motsvarar en andel?
1000 kWh/år. Avräkning sker kalenderårsvis.

Hur många andelar får jag köpa?
Maximalt så många andelar som motsvarar max 85% av egen elförbrukning avrundat nedåt till jämt 1000-tal kWh. Utdelning på andelar som inte kan utnyttjas av medlemmen tillfaller föreningen.

Vad händer om min elförbrukning minskar i framtiden och min förbrukning är mindre än vad andelarna berättigar till i uttag?
Medlemmen får utnyttja sina andelar till sin hela förbrukning. Andelar som inte täcks av elförbrukning kan antingen avyttras till föreningen eller på öppna marknaden. Andelen kan också ligga vilande i väntan på att elförbrukningen ska gå upp eller att medlemmen väljer att avyttra.

Om jag behöver sälja mina andelar, köper föreningen tillbaka dem och i så fall till vilket pris?
Håller på att redigeras.

Jag vill köpa andelar och ge bort dem till mina barn i julklapp, går det bra?
Ja, förutsatt att barnen har eget elabonnemang och blir kund hos Varberg Energimarknad.

Vad händer med andelarna om jag flyttar?
Om du har elabonnemang dit du flyttar kan du ta med andelarna under förutsättning att du är kund till Varberg Energimarknad.

Vad kostar andelselen?
Komponenterna i elpriset för medlemsel är:
Serviceavgift som ska täcka föreningens nettokostnader för att tillverka elen
Elcertifikatsavgift (den lagstadgade avgift som elkunden ska betala för att finansiera omställningen till förnybar energi)
Energiskatt (lagstadgad skatt på energi)
Moms 25%
Komponenterna i elpriset när det köps på marknaden är desamma förutom att serviceavgiften ersätts av elhandlarens försäljningspris för el.

Vad är serviceavgift?
Del av föreningens driftkostnader och uppbyggnad av kapitalbas för kommande reinvesteringar.

Om jag inte köper andelar som täcker hela min förbrukning, vad är det för pris som gäller för kompletteringselen?
Varbergsvind har tecknat ett treårsavtal med Varberg Energimarknad för den el som medlemmarna behöver och som inte täcks av andelarna. Föreningsstämman har velat att föreningen ska ha långa avtal för att ge medlemmarna prisstabilitet.

Kan jag köpa andelar fastän jag sitter fast i ett avtal med en annan elleverantör?
Ja, antingen löser du avtalet i förtid eller köper du andelar men avstår att utnyttja andelselen tills ditt nuvarande avtal går ut.

Kan jag ha andelarna vilande fram tills det att avtalet hos min nuvarande elleverantör går ut?
Ja, du kan köpa andelar men avstå från att utnyttja andelselen tills ditt nuvarande avtal går ut.  

Hur lång tid kan jag ha andelarna vilande?
Föreningen vill helst ha aktiva medlemmar men vid vägande skäl, t ex tillfälligt ändrade förhållande, finns ingen gräns. Observera att ingen utdelning i form av andelsel utgår under tiden andelen är vilande.

Hur gör man för att byta elbolag?
Kontakta Varberg Energimarknad så ombesörjer de bytet.

Vem köper jag kompletteringselen av?
Varberg Energimarknad har balansansvaret för Varbergsvinds medlemmar. Därför måste medlemmarna köpa kompletteringselen från dem.

Vad är balansansvar?
Vinden blåser inte alltid när medlemmen behöver el, därför måste någon ansvara för att det finns el när medlemmen behöver det. Detta kallas balansansvar

Hur fungerar det med andelsbeviset?
Registrering sker i föreningens medlemsregister. Andelsbevis kommer att skickas ut, men har inget värde i sig.

Hur lång avskrivningstid är det på ett vindkraftsverk?
Avskrivningstiden för verket i Munkagård är 20 år.
Avskrivningstiden för verket i Gummaråsen har delats i två komponenter, dels för tornet som skrivs av på hela projektets livslängd (från start 30 år). Dels för växellådan och andra mekaniska komponenter där avskrivningstiden är 13 år.

Hur lång livstid har vindkraftverken och vad händer därefter?
Beräknad till åtminstone 25 år. Vad som händer därefter beslutar medlemmarna om, men det avsätts kontinuerligt pengar för att möjliggöra en reinvestering.

I fallet Gummaråsen upphör rätten att driva vindkraftverk enligt avtal efter 30 år. Tornet har definitivt en livslängd på 30 år, medan vissa komponenter i aggregatet kan behöva bytas någon gång under verkets livstid, därför de olika avskrivningstiderna.

Är värdet på min andel förbrukat och värt 0:- när verken är avskrivna och uttjänta?
Målet är att avsatta medel åtminstone skall behålla nominella värdet på andelen.

Görs avsättningar för underhåll av verken?
Ja, genom bl a serviceavgiften.

Är verken försäkrade?
Gäller det i så fall även produktionsbortfall p g a skada?Ja, i båda fallen. Viss karenstid finns vid skada.

Vilka större underhållsåtgärder kan man förvänta sig under verkens livstid?
Inget som är specifikt.

Vilka driftsproblem har funnits på de befintliga verken?
Inga utöver småproblem. Vad som har varit stort på andra håll är växellådor i vissa serier och fabrikat.

Vid vilken vindhastighet börjar verken generera ström?
Finns någon övre gräns?Ca 3,5 m/s, stoppvind 25 m/s.

Vilken effekt har de befintliga verken?
Vindkraftverket i Munkagård är på 2000 kW och Gummaråsen på 2000 kW.

Planerar Varbergsvind att bygga fler verk?
Nej, inte för närvarande men det avgörs av medlemmarna vad som händer i framtiden.

Jag står nog bra till i kön för andelar och tänker köpa några andelar men inte till hela min förbrukning. Har jag kvar min plats i kön för att köpa fler andelar vid senare tillfäll då föreningen eventuellt utökas igen?
Ja.

Har befintliga andelsägare förtur att få köpa fler andelar framför de som inte har några tidigare?
Nej.

Finns det någon stor andelsägare som kan ”köra över” oss små delägare på årsmötena?
Stadgarna har röstbegränsning. Varje medlem får som mest rösta för 20 andelar.