Vindandelsägare

Vad innebär det att vara vindandelsägare?
När man tecknar sig för en andel blir man samtidigt medlem i Varbergsvind Ek. För. Syftet med föreningen är att äga och förvalta vindkraftverk samt leverera egenproducerad el till medlemmarna.

Varje andel motsvarar 1.000 kWh och man får maximalt köpa så många andelar som motsvarar egen elförbrukning avrundat till jämt 1000-tal kWh. Andelsägaren förbinder sig att köpa kompletteringselen av Varberg Energimarknad.

Avtal om kompletteringselen tecknas mellan föreningen och Varberg Energimarknad och följer marknadspriset. Om andelsägarens elförbrukning minskar i framtiden och förbrukningen är mindre än vad andelarna berättigar till i uttag, får medlemmen antingen avyttra den överstigande andelen eller lägga den vilande.

Om man flyttar kan man välja att behålla vindandelarna och även Varberg Energimarknad som elleverantör.

Vill man avyttra andelarna kan man antingen sälja tillbaka andelarna till Varbergsvind till det nominella värdet eller sälja dem på öppna marknaden till marknadspris.